یکشنبه 6 اسفند 1402

Tag Archives: گوجی بری

ورودگیاه’گوجی بری’ به کشاورزی مازندران

گوجه بری در مازندران

بذر این گیاه که از گونه های تمشک به شمار می رود توسط یک شهروند قائمشهری وارد مازندران شد و پس از تبدیل شدن به نهال در چند نقطه از مناطق مرکزی و شرق این استان کشت شده است . سیاوش جمشیدی که به مدت چهار سال برای تبدیل بذر گوجه بری به نهال و تطبیق آن با شرایط آب …

ادامه »