سه‌شنبه 28 فروردین 1403

کد شهرستانهای استان مازندران 011

قديم جديد شهرستان بابلسر
557xxxx 3537xxxx بابلسر كله بست
522xxxx 3527xxxx بابلسر بابلسر دوم درياكنار
523xxxx 3533xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر
529xxxx 3529xxxx بابلسر بابلسر دوم (درياكنار
524xxxx 3534xxxx بابلسر باقرتنگه
525xxxx 3525xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر
526xxxx 3536xxxx بابلسر بابلسر اول (بابلسر
528xxxx 3528xxxx بابلسر بابلسر دوم (درياكنار
538xxxx 3538xxxx بابلسر بابل پشت
5482xxx 35224xxx بابلسر وليكرودپشت
5483xxx 35225xxx بابلسر وليكرودپشت
545xxxx 3522xxxx بابلسر گاوزن محله رودبست
5472xxx 35226xxx بابلسر خشك رود
537xxx 3539xxxx بابلسر دورشوال پدافند هوايي
534xxx 3530xxxx بابلسر دورشوال بابلسر
531xxx 3531xxxx بابلسر دورشوال بابلسر- گلستان
قديم جديد شهرستان سلمانشهر
482xxxx 5461xxxx سلمانشهر سلمانشهر
483xxxx 5463xxxx سلمانشهر سلمانشهر
494xxxx 5466xxxx سلمانشهر دانيال
475xxxx 5465xxxx سلمانشهر اسب چين (وشهركها
492xxxx 5460xxxx سلمانشهر كلارآباد
462xxxx 5462xxxx سلمانشهر عباس آباد و شهركها
474xxxx 5464xxxx سلمانشهر كاظم كلا
4952xxx 54646xxx سلمانشهر وليكستان
489xxxx 5868xxxx هوم سلمانشهر GSM سلمانشهر
قديم جديد شهرستان فريدونكنار
565xxxx 3565xxxx فريدونكنار فريدونكنار
566xxxx 3566xxxx فريدونكنار فريدونكنار
567xxxx 3567xxxx فريدونكنار فريدونكنار
577xxxx 3567xxxx فريدونكنار كاردگرمحله
578xxxx 3568xxxx فريدونكنار طوله سرا
5732xxx 35684xxx فريدونكنار نوايي محله
5733xxx 35685xxx فريدونكنار نوايي محله
575xxxx 3564xxxx فريدونكنار ازباران
4362xxx 35645xxx فريدونكنار زاهدكلا
5742xxx 35646xxx فريدونكنار سوته
5822xxx 35647xxx فريدونكنار فرم
شهرستان بهنمير
535xxxx 3575xxxx 1 بهنمير بهنمير
532xxxx 3572xxxx 2 بهنمير عربخيل
5522xxx 35725xxx 3 بهنمير كرفون
شهرستان جويبار
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
335xxxx 4255xxxx 1 جويبار لاريم
3452xxx 42557xxx 2 جويبار پهناب محله
3453xxx 42558xxx 3 پهناب محله
346xxx 4256xxxx 4 جويبار كردكلا
3362xxx 42565xxx 5 جويبار انارمرز
3363xxx 42566xxx 6 انارمرز
3272xxx 42567xxx 7 جويبار دونچال
3273xxx 42568xxx 8 دونچال
322xxxx 4254xxxx 9 جويبار جويبار
323xxxx 4253xxxx 10 جويبار جويبار
3522xxx 42527xxx 11 جويبار مشكآبادپايين
3422xxx 42528xxx 12 جويبار شوركا
3432xxx 42525xxx 13 جويبار آيت محله
3472xxx 42524xxx 14 جويبار ميانده
332xxxx 4252xxxx 15 جويبار سروكلا
3482xxx 42526xxx 16 جويبار بيزكي
شهرستان رامسر
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
521xxxx 5521xxxx ( 1 رامسر رامسر اول (سادات شهر
522xxxx 5522xxxx ( 2 رامسر رامسر اول (رامسر
523xxxx 5523xxxx ( 3 رامسر رامسر اول (رامسر
525xxxx 5525xxxx 4 رامسر رامسر سوم
526xxxx 5526xxxx 5 رامسر رامسر سوم
5363xxx 55266xxx 6 رامسر سفيدتمشك
5442xxx 55344xxx 7 رامسر تمل
546xxxx 5534xxxx 8 رامسر اكراسر
5563xxx 55345xxx 9 رامسر چرته
5522xxx 55346xxx 10 رامسر گراسماسر
534xxxx 5534xxxx 11 رامسر جنت رودبار
5433xxx 55347xxx ( 12 رامسر گلين (تپه چليلي سر
524xxxx 5524xxxx ( 13 رامسر رامسر دوم (كتالم
533xxxx 5533xxxx 14 رامسر جواهرده
5542xxx 55335xxx 15 رامسر سلمل
5543xxx 55336xxx 16 سلمل
537xxxx 5537xxxx 17 رامسر چالكرود
567xxxx 5527xxxx 18 رامسر ليماك
529xxxx 5865xxxx هوم رامسر GSM 19 رامسر
539xxxx 5866xxxx هوم رامسر GSM 20 رامسر
شهرستان سوادكوه
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
422xxxx 4244xxxx 1 سوادكوه شيرگاه
433xxxx 4243xxxx 2 سوادكوه بشل
4261xxx 42436xxx 3 سوادكوه كتي لته
4262xxx 42437xxx 4 سوادكوه كتي لته
4263xxx 42438xxx 5 سوادكوه كتي لته
4342xxx 42435xxx 6 سوادكوه ايوك
4453xxx 42486xxx 7 سوادكوه بورخاني
4433xxx 42489xxx 8 سوادكوه عالمكلا
428xxxx 4248xxxx 9 سوادكوه كليج خيل
4382xxx 42484xxx 10 سوادكوه رييس كلا
4422xxx 42485xxx 11 سوادكوه شارقلت
5443xxx 42418xxx 12 سوادكوه ليند
533xxxx 4241xxxx 13 سوادكوه الاشت
5373xxx 42417xxx 14 سوادكوه كارمزد
5383xxx 42414xxx 15 سوادكوه پاشاكلا
5473xxx 42415xxx 16 سوادكوه اتو
4373xxx 42416xxx 17 سوادكوه لاجيم
5423xxx 42475xxx 18 سوادكوه لله بند
5343xxx 42474xxx 19 سوادكوه ارات بن
532xxxx 4247xxxx 20 سوادكوه فلورد
526xxxx 4247xxxx 21 سوادكوه ورسك
522xxxx 4242xxxx 22 سوادكوه پل سفيد
535xxxx 4245xxxx 23 سوادكوه زيراب
شهرستان محمودآباد
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
728xxxx 4488xxxx 1 محمودآباد سرخ رود
742xxxx 4482xxxx 2 محمودآباد خانه دريا
7482xxx 44825xxx 3 محمودآباد معلم كلا
7483xxx 44826xxx 4 محمودآباد معلم كلا
7382xxx 44847xxx بيشه كلا xx 5
7383xxx 44848xxx بيشه كلا xx 6
7533xxx 44849xxx 7 محمودآباد اسكنده
7572xxx 44840xxx 8 محمودآباد يم چي
7573xxx 44841xxx 9 محمودآباد يم چي
744xxxx 4484xxxx 10 محمودآباد كلمرزعليا
7242xxx 44845xxx 11 محمودآباد اهي محله
7243xxx 44846xxx 12 محمودآباد اهي محله
7522xxx 44856xxx 13 محمودآباد عبداله اباد
7523xxx 44857xxx 14 محمودآباد عبداله اباد
755xxxx 4485xxxx 15 محمودآباد احمدابادكليج
745xxxx 4485xxxx 16 محمودآباد سيرجارون
7542xxx 44854xxx ( 17 محمودآباد حاجي كلاپايين (بزرگ
7583xxx 44855xxx 18 محمودآباد كنس مرز
773xxxx 4473xxx ( 19 محمودآباد محموداباد اول (محمودآباد
774xxxx 4474xxxx ( 20 محمودآباد محموداباد اول (محمودآباد
778xxxx 4478xxxx 21 محمودآباد گالش پل
779xxxx 4479xxxx 22 محمودآباد دورشوال شركت نفت محمودآباد
727xxxx 4487xxxx 23 محمودآباد خشت سر
7653xxx 44874xxx 24 محمودآباد برجنده
7432xxx 44875xxx 25 محمودآباد اهلم
7433xxx 44876xxx 26 محمودآباد اهلم
733xxxx 4483xxxx 27 محمودآباد كلوده
7632xxx 44835xxx 28 محمودآباد شوميا
7623xxx 44836xxx ( 29 محمودآباد زنگي كلا(بايوده
شهرستان تنكابن
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
427xxxx 5427xxxx 1 تنكابن تنكابن چهارم
437xxxx 5434xxxx 2 تنكابن برسه
4392xxx 54344xxx 3 تنكابن امامزاده قاسم
4393xxx 54345xxx 4 تنكابن امامزاده قاسم
4562xxx 54245xxx 5 تنكابن گل پشته
4563xxx 54246xxx 6 تنكابن گل پشته
442xxxx 5424xxxx 7 تنكابن قلعه گردن
4462xxx 54240xxx 8 تنكابن لتاك
4463xxx 54241xxx 9 تنكابن لتاك
4352xxx 54247xxx 10 تنكابن گاوبر
421xxxx 5421xxxx 11 تنكابن تنكابن اول 2
431xxxx 5431xxxx 12 تنكابن تنكابن سوم
428xxxx 5428xxxx 13 تنكابن تنكابن سوم
448xxxx 5439xxxx 14 تنكابن ولي اباد
438xxxx 5438xxxx 15 تنكابن نعمت اباد
453xxxx 5433xxxx 16 تنكابن لشتو
4452xxx 54335xxx 17 تنكابن چالكش
4453xxx 54336xxx 18 تنكابن چالكش
4582xxx 54328xxx 19 تنكابن ايثارده
4522xxx 54324xxx 20 تنكابن سليمان اباد
4523xxx 54325xxx 21 تنكابن سليمان اباد
4524xxx 54326xxx 22 تنكابن سليمان اباد
4592xxx 54329xxx 23 تنكابن جليل اباد
422xxxx 5422xxxx 24 تنكابن تنكابن اول
423xxxx 5423xxxx ( 25 تنكابن تنكابن اول (تنكابن
425xxxx 5425xxxx ( 26 تنكابن تنكابن دوم (خرم آباد
447xxxx 5437xxxx 27 تنكابن پايين شيرود
4572xxx 54377xxx 28 تنكابن گليجان
4573xxx 54378xxx 29 تنكابن گليجان
432xxxx 5432xxxx 30 تنكابن كشكو
466xxxx 5426xxxx 31 تنكابن نشتارود
4552xxx 54365xxx 32 تنكابن دينارسرا
476xxxx 5436xxxx ( 33 تنكابن پل سرا(رودگرمحله
4782xxx 54366xxx 34 تنكابن فقيه اباد
472xxxx 5435xxxx 35 تنكابن كترا
429xxxx 58 62xxxx تنكابن هوم GSM 36 تنكابن
469xxxx 58 69xxxx هوم عباس آباد GSM 37 تنكابن
479xxxx 58 67xxxx هوم نشتارود GSM 38 تنكابن
شهرستان چالوس
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
218xxxx ( 1 چالوس دورشوال نيروي انتظامي بدون تغيير( 7رقمي
211xxxx 5211xxxx 2 نوشهر دورشوال كشتيراني نوشهر
212xxxx 5212xxxx 3 چالوس كشك سرا
214xxxx 5214xxxx 4 چالوس چالوس ونوشهردوم 2
216xxxx 5216xxxx 5 چالوس هچيرود
221xxxx 5221xxxx ( 6 چالوس چالوس ونوشهر 1 (چالوس
222xxxx 5222xxxx ( 7 چالوس چالوس ونوشهر 1 (چالوس
224xxxx 5224xxxx ( 8 چالوس چالوس ونوشهر 1 (چالوس
225xxxx 5225xxxx ( 9 چالوس چالوس ونوشهر 5 (پمپ بنزين
228xxxx 5228xxxx DECT 10 چالوس چالوس
229xxxx 5229xxxx ( 11 چالوس چالوس ونوشهر 7 (زوات
232xxxx 5227xxxx 12 چالوس دانشكده سپاه
262xxxx 5262xxxx 13 چالوس كلاردشت
263xxxx 5263xxxx 14 چالوس پي قلعه
264xxxx 5264xxxx 15 چالوس كلاردشت
269xxxx 5861xxxx هوم كلاردشت GSM 16 چالوس
2723xxx 52636xxx 17 چالوس سركا
273xxxx 5265xxxx 18 چالوس مرزن آباد
274xxxx 5266xxxx 19 چالوس پيشنبور
2752xxx 52666xxx 20 چالوس كرديچال
2753xxx 52667xxx 21 چالوس كرديچال
2754xxx 52668xxx 22 چالوس كرديچال
2782xxx 52634xxx 23 چالوس گوي ترعليا
2783xxx 52635xxx 24 چالوس گوي ترعليا
279xxxx 5864xxxx هوم مرزن آباد GSM 25 چالوس
2823xxx 52637xxx 26 چالوس كلنو
2824xxx 52638xxx 27 چالوس كلنو
2832xxx 52657xxx 28 چالوس پردنگون
2833xxx 52658xxx 29 چالوس پردنگون
2853xxx 52659xxx 30 چالوس سنارسفلي
2872xxx 52656xxx 31 چالوس حريث
311xxxx 5201xxxx 32 نوشهر علي ابادعسگرخان
3122xxx 52056xxx ( 33 نوشهر نظام اباد (مزگاه
3123xxx 52057xxx ( 34 نوشهر نظام اباد (مزگاه
3124xxx 52058xxx ( 35 نوشهر نظام اباد (مزگاه
3125xxx 52055xxx ( 36 نوشهر نظام اباد (مزگاه
314xxxx 5204xxxx 37 نوشهر چلندر
315xxxx 5205xxxx 38 نوشهر خيرودكنار
317xxxx 5217xxxx 39 نوشهر صلاح الدين كلا
3182xxxx 5857xxxx هوم چالوس GSM 40 چالوس
318xxxx 5218xxxx 41 چالوس نمك ابرود 2
320xxxx 5230xxxx 42 نوشهر دورشوال نوشهر
322xxxx 5232xxxx ( 43 نوشهر چالوس ونوشهر 3 (كوركورسر
323xxxx 5233xxxx ( 44 نوشهر چالوس ونوشهر 2 (نوشهر
325xxxx 5235xxxx ( 45 نوشهر چالوس ونوشهر 2 (نوشهر
327xxxx 5237xxxx ( 46 نوشهر چالوس ونوشهر 4 (لتينگان
328xxxx 5238xxxx ( 47 چالوس چالوس ونوشهر 6 (نيرنگ
3323xxx 52346xxx 48 نوشهر فيروزكلاسفلي
334xxxx 5234xxxx 49 نوشهر صالحان
335xxxx 5239xxxx 50 نوشهر پول
336xxxx 5236xxxx 51 نوشهر كندلوس
3372xxx 52397xxx 52 نوشهر لشكنار
3383xxx 52398xxx 53 نوشهر نيمور
3423xxx 52347xxx 54 نوشهر لاشك
3443xxx 52365xxx 55 چالوس لرگان
3444xxx 52364xxx 56 چالوس لرگان
3452xxx 52344xxx 57 نوشهر كجور
3453xxx 52345xxx 58 نوشهر كجور
3463xxx 52368xxx 59 نوشهر نيچكوه
3483xxx 5239( 60 چالوس كوهپر ( 9
3523xxx 52366xxx 61 نوشهر نيرس
3543xxx 52367xxx ( 62 نوشهر سماأ(م
3562xxx 52396xxx 63 نوشهر حيرت
3622xxx 52024xxx 64 نوشهر علويكلا
3623xxx 52025xxx 65 نوشهر علويكلا
372xxxx 5202xxxx 66 نوشهر عزت ومنوچهركلا
382xxxx 5239xxxx 67 نوشهر دلسم
429xxxx 5859xxxx هوم چالوس GSM 68 چالوس
439xxxx 5860xxxx هوم چالوس GSM 69 چالوس
شهرستان بهشهر
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
522xxxx 3452xxxx ( 1 بهشهر بهشهر اول (كوهستاني
523xxxx 3453xxxx ( 2 بهشهر بهشهر اول (كوهستاني
524xxxx 3454xxxx ( 3 بهشهر بهشهر دوم (قندي
525xxxx 3455xxxx ( 4 بهشهر بهشهر دوم (قندي
526xxxx 3456xxxx ( 5 بهشهر بهشهر سوم (هاشمي نژاد
527xxxx 3457xxxx ( 6 بهشهر بهشهر سوم (هاشمي نژاد
528xxxx 3458xxxx 7 بهشهر بهشهر چهارم
544xxxx 3464xxxx 8 بهشهر كوهستان
6682xxx 34644xxx 9 بهشهر سارو
6683xxx 34645xxx 10 بهشهر سارو
6432xxx 34646xxx 11 بهشهر خليل محله
6433xxx 34647xxx 12 بهشهر خليل محله
6434xxx 34648xxx 13 بهشهر خليل محله
6435xxx 34649xxx 14 بهشهر خليل محله
5452xxx 34624xxx 15 بهشهر اميراباد
5323xxx 34628xxx 16 بهشهر قره تپه
5324xxx 34629xxx 17 بهشهر قره تپه
5473xxx 34621xxx 18 بهشهر عسگراباد
5553xxx 34625xxx 19 بهشهر شهرك صنعتي بهشهر
5432xxx 34626xxx 20 بهشهر حسين اباد
5433xxx 34627xxx 21 بهشهر حسين اباد
5462xxx 34623xxx 22 بهشهر بندر اميراباد
552xxxx 3462xxxx 23 بهشهر كشتي سازي ايران صدرا
535xxxx 3461xxxx 24 بهشهر زاغمرز
536xxxx 3463xxxx 25 بهشهر رستمكلا
541xxxx 3451xxxx 26 بهشهر منطقه اقتصادي اميرآباد
688xxxx 3468xxxx 27 بهشهر سرخ گريوه
6893xxx 34684xxx 28 بهشهر پابند
6823xxx 34685xxx 29 بهشهر پيته نو
6833xxx 34686xxx 30 بهشهر ارضت
672xxxx 3468xxxx 31 بهشهر بيشه بنه
6863xxx 34687xxx 32 بهشهر متكازين
7382xxx 34688xxx 33 بهشهر برماعشرستاق
6662xxx 34656xxx 34 گلوگاه قلعه پايان
6843xxx 34659xxx 35 گلوگاه نيالا
6642xxx 34655xxx 36 گلوگاه ريحان اباد
6422xxx 34657xxx 37 گلوگاه تيله نو
6633xxx 34650xxx 38 گلوگاه مهديرجه
6634xxx 34651xxx 39 گلوگاه مهديرجه
6873xxx 34658xxx 40 گلوگاه اوارد
665xxxx 3465xxxx 41 گلوگاه تيرتاش
6783xxx 34672xxx 42 بهشهر پركلا
6853xxx 34675xxx 43 بهشهر غريب محله
673xxxx 3467xxxx 44 بهشهر يخ كش
6743xxx 34674xxx 45 بهشهر كلا
622xxxx 3466xxxx 46 گلوگاه گلوگاه
669xxxx 58 31xxxx هوم بهشهر GSM 47 بهشهر
679xxxx 58 38xxxx هوم بهشهر GSM 48 بهشهر
شهرستان نكا
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
562xxxx 3472xxxx 1 نكا نكااول
563xxxx 3473xxxx 2 نكا نكااول
564xxxx 3474xxxx 3 نكا نكادوم
5650xxx 34734xxx 4 نكا نكادوم
5651xxx 34735xxx 5 نكا نكادوم
5654xxx 34736xxx 6 نكا نكادوم
5655xxx 34737xxx 7 نكا نكادوم
572xxxx 3471xxxx 8 نكا اطرب
5862xxx 34715xxx 9 نكا حاجي محله
5822xxx 34758xxx 10 نكا بايعكلا
5832xxx 34757xxx 11 نكا تازه ابادكلا
575xxxx 3475xxxx 12 نكا طوس كلا
5732xxx 34754xxx 13 نكا خورشيد
5342xxx 34755xxx 14 نكا نوذراباد
5343xxx 34756xxx 15 نكا نوذراباد
577xxxx 3477xxxx 16 نكا ميان گاله
5742xxx 34774xxx 17 نكا كميشان
5843xxx 34777xxx 18 نكا چمان
5782xxx 34775xxx 19 نكا كلت
4432xxx 34776xxx 20 نكا قلعه سر
4422xxx 34778xxx 21 نكا اومال
576xxxx 3476xxxx 22 نكا پايين زرندين
592xxxx 3476xxxx 23 نكا سه كيله
5793xxx 34764xxx 24 نكا كوهساركنده
588xxxx 3478xxxx 25 نكا زيارت كلا
4543xxx 34785xxx 26 نكا استخرپشت
4544xxx 34784xxx 27 نكا استخرپشت
4533xxx 34786xxx 28 نكا سوچلما
5933xxx 34787xxx 29 نكا فريمك
585xxxx 3478xxxx 30 نكا چلمردي
5893xxx 34788xxx 31 نكا پوروا
459xxxx 58 34xxxx هوم نكا GSM 32 نكا
569xxxx 58 35xxxx هوم نكا GSM 33 نكا
شهرستان قائمشهر
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
218xxxx ( 1 قائمشهر دورشوال نيروي انتظامي بدون تغيير( 7رقمي
211XXXX 4211XXXX 2 قائمشهر قراخيل
2122XXX 42158XXX 3 قائمشهر خرماكلا
2132XXX 42116XXX 4 قائمشهر خطيركلا
2133XXX 42117XXX 5 قائمشهر خطيركلا
2134XXX 42118XXX 6 قائمشهر خطيركلا
214XXXX 4215XXXX access 7 قائمشهر چفته كلا
215XXXX 4215XXXX 8 قائمشهر ملك خيل- ريموت
2162XXX 42114XXX 9 قائمشهر طارسيكلا
2163XXX 42115XXX 10 قائمشهر طارسيكلا
217XXXX 4217XXXX 11 قائمشهر ركابداركلا
219XXXX 4219XXXX 12 قائمشهر ابوخيل ارطه
220XXXX 4220XXXX 13 قائمشهر قايمشهر اول (طالقاني ) 2
221XXXX 4221XXXX DECT 14 قائمشهر قايمشهر
222XXXX 4222XXXX ( 15 قائمشهر قايمشهر اول (طالقاني
223XXXX 4223XXXX 16 قائمشهر قايمشهر اول (طالقاني ) 2
224XXXX 4224XXXX ( 17 قائمشهر قايمشهر سوم (امام
225XXXX 4225XXXX ( 18 قائمشهر قايمشهر سوم (امام
226XXXX 4226XXXX 19 قائمشهر قايمشهر سوم (امام ) 2
227XXXX 4227XXXX ( 20 قائمشهر قايمشهر چهارم (انقلاب
228XXXX 4228XXXX 21 قائمشهر متان كلا
229XXXX 4229XXXX ( 22 قائمشهر قايمشهر هفتم (شيخ طبرسي
231XXXX 4231XXXX 23 قائمشهر بيمارستان رازي
237XXXX 4237XXXX 24 قائمشهر قائمشهرچهارم 2
238XXXX 4238XXXX 25 قائمشهر المشير
2472XXX 42334XXX 26 سيمرغ شيرخواركلازياركلا
273XXXX 4233XXXX 27 سيمرغ سنگتاب
3112XXX 42177XXX 28 قائمشهر ذيلت
314XXXX 4214XXXX 29 قائمشهر قاديكلابزرگ
3162XXX 42384XXX 30 قائمشهر وسطي كلا
3163XXX 42385XXX 31 قائمشهر وسطي كلا
3173XXX 42175XXX 32 قائمشهر ديوكلاسفلي
3174XXX 42176XXX 33 قائمشهر ديوكلاسفلي
3183XXX 42144XXX 34 قائمشهر ريكنده
3184XXX 42145XXX 35 قائمشهر ريكنده
3193XXX 42146XXX 36 قائمشهر سيدابوصالح
321XXXX 4201XXXX ( 37 قائمشهر قايمشهر دوم (ولي عصر
323XXXX 4203XXXX ( 38 قائمشهر قايمشهر دوم (ولي عصر
324XXXX 4204XXXX ( 39 قائمشهر قايمشهر ششم (جانبازان
326XXXX 4206XXXX ( 40 قائمشهر قايمشهر پنجم (شهرك يثرب
327XXXX 4207XXXX ( 41 قائمشهر قايمشهر دوم (ولي عصر
328XXXX 4208XXXX ( 42 قائمشهر قايمشهر دوم (ولي عصر
337XXXX 4235XXXX 43 سيمرغ كياكلا
3382XXX 42358XXX 44 سيمرغ بالادسته
3383XXX 42359XXX 45 سيمرغ بالادسته
شهرستان بابل
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
204XXXX 3204XXXX ( 1 بابل بابل پنجم (موزيرج – فهميده
2072XXX 32654XXX 2 بابل شهيداباد
2073XXX 32655XXX 3 بابل شهيداباد
211XXXX 3211XXXX 4 بابل برسمنان
212XXXX 3212XXXX 5 بابل اسبوكلا
2132XXX 32174XXX 6 بابل ميررودپشت
214XXXX 3214XXXX 7 بابل درزيكلااخوندي
215XXXX 3215XXXX 8 بابل پايين گنج افروز
216XXXX 3216XXXX 9 بابل هري كنده
217XXXX 3217XXXX 10 بابل روشن اباد
218XXXX ( 11 بابل دورشوال نيروي انتظامي بدون تغيير( 7رقمي
219XXXX 3219XXXX 12 بابل بابل اول
220XXXX 3220XXXX 13 بابل بابل اول
221XXXX 3221XXXX DECT 14 بابل بابل
222XXXX 3222XXXX ( 15 بابل بابل اول (انقلاب
223XXXX 3223XXXX ( 16 بابل بابل هفتم (خيابان گنج افروز
225XXXX 3225XXXX ( 17 بابل بابل چهارم (شهيد بهشتي
226XXXX 3226XXXX ( 18 بابل بابل چهارم (شهيد بهشتي
227XXXX 3227XXXX ( 19 بابل بابل پنجم (موزيرج – فهميده
228XXXX 3228XXXX ( 20 بابل بابل چهارم (شهيد بهشتي
229XXXX 3229XXXX ( 21 بابل بابل اول (انقلاب
231XXXX 3251XXXX 22 بابل دورشوال شركت وشنا تجارت
232XXXX 3248XXXX 23 بابل موسسه صنعتي مازندران
2342XXX 32575XXX 24 بابل انديكلا
2343XXX 32576XXX 25 بابل انديكلا
2352XXX 32564XXX 26 بابل اسب شورپي
2353XXX 32565XXX 27 بابل اسب شورپي
236XXXX 3256XXXX 28 بابل زرگرمحله
2372XXX 32164XXX 29 بابل ديودشت
2382XXX 32114XXX 30 بابل امين آباد
2383XXX 32115XXX 31 بابل امين آباد
241XXXX 3241XXXX 32 بابل دورشوال دانشگاه آزاد
2472XXX 32644XXX 33 بابل ورمتان
252XXXX 3252XXXX 34 بابل بالاخوشرودپي
2542XXX 32445XXX 35 بابل ديوا
2543XXX 32446XXX 36 بابل ديوا
272XXXX 3272XXXX 37 بابل گلوگاه
2752XXX 32025XXX 38 بابل زوارده
2753XXX 32026XXX 39 بابل زوارده
2754XXX 32027XXX 40 بابل زوارده
2822XXX 32436XXX 41 بابل اري
2832XXX 32726XXX 42 بابل پوست كلا
2833XXX 32727XXX 43 بابل پوست كلا
2834XXX 32728XXX 44 بابل پوست كلا
2835XXX 32729XXX 45 بابل پوست كلا
312XXXX 3202XXXX 46 بابل ابوالحسن كلا
3132XXX 32545XXX 47 بابل پايين بيشه سر
3133XXX 32546XXX 48 بابل پايين بيشه سر
3142XXX 32075XXX 49 بابل رمنت
3143XXX 32076XXX 50 بابل رمنت
315XXXX 3205XXXX 51 بابل درويش خيل مرزون
3162XXX 32077XXX 52 بابل موزي گله
3163XXX 32078XXX 53 بابل موزي گله
317XXXX 3207XXXX 54 بابل سلطان محمدطاهر
318XXXX 3208XXXX 55 بابل پيجاكلا
320XXXX 3230XXXX 56 بابل نوشيرواني
321XXXX 3231XXXX ( 57 بابل بابل دوم (دانشگاه )(نوشيرواني وانقلاب
322XXXX 3232XXXX ( 58 بابل بابل دوم (دانشگاه
323XXXX 3233XXXX ( 59 بابل بابل دوم (دانشگاه
324XXXX 3234XXXX ( 60 بابل بابل سوم (اميركلا
325XXXX 3235XXXX ( 61 بابل بابل سوم (اميركلا
326XXXX 3236XXXX ( 62 بابل بابل دوم (دانشگاه
327XXXX 3237XXXX ( 63 بابل بابل ششم (حيدركلا
328XXXX 3238XXXX ( 64 بابل بابل هشتم (پازوار
329XXXX 3239XXXX ( 65 بابل بابل نهم (بين بابل واميركلا
332XXXX 3243XXXX 66 بابل گاوانكلا
335XXXX 3255XXXX 67 بابل درونكلاغربي
3372XXX 32534xxx 68 بابل درونكلاشرقي
3373XXX 32535xxx 69 بابل درونكلاشرقي
3382XXX 32625XXX 70 بابل چاره
3383XXX 32626XXX 71 بابل چاره
342XXXX 3242XXXX 72 بابل شوب كلا
3433XXX 32566XXX 73 بابل درزيكلاكريم كلا
344XXXX 3244XXXX 74 بابل كاظم بيكي
345XXXX 3245XXXX ( 75 بابل پايين گتاب (شهر گتاب
3462XXX 32457XXX 76 بابل دونه سر
3463XXX 32458XXX 77 بابل دونه سر
3472XXX 32424XXX 78 بابل كهركناركشتلي
3482XXX 32050XXX 79 بابل بالاميركلا
3482XXX 32051XXX 80 بابل بالاميركلا
3522XXX 32556XXX 81 بابل ميدان سركشتلي
3523XXX 32557XXX 82 بابل ميدان سركشتلي
353XXXX 3253xxxx 83 بابل هليدشت
354XXXX 3254XXXX 84 بابل عزيزك
3552XXX 32635XXX 85 بابل ولوكلا
3553XXX 32636XXX 86 بابل ولوكلا
3562XXX 32637XXX 87 بابل مرزيكلا
3563XXX 32638XXX 88 بابل مرزيكلا
357XXXX 3257XXXX 89 بابل اله رودبار
3582XXX 32447XXX 90 بابل بازياربالا
3583XXX 32448XXX 91 بابل بازياربالا
362XXXX 3262XXXX 92 بابل اهنگركلا
363XXXX 3263XXXX 93 بابل درازكلا
364XXXX 3264XXXX 94 بابل علي اباد
365XXXX 3265XXXX 95 بابل نوشيروان كلا
366XXXX 3266XXXX 96 بابل بالااحمدچاله پي
3672XXX 32665XXX 97 بابل پايين احمدچاله پي
3673XXX 32666XXX 98 بابل پايين احمدچاله پي
3674XXX 32667XXX 99 بابل پايين احمدچاله پي
3682XXX 32554XXX 100 بابل كلاگرمحله
3683XXX 32555XXX 101 بابل كلاگرمحله
3763XXX 32435XXX 102 بابل كاردگركلا
شهرستان نور
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
435XXXX 4460XXXX 1 نور تاكر
4533XXX 44604XXX 2 نور رزن
4553XXX 44605XXX 3 نور كرسي
448XXXX 4460XXXX 4 نور نج
4543XXX 44606XXX 5 نور مزيد
4583XXX 44608XXX 6 نور ايل
4323XXX 44607XXX 7 نور چل
422XXXX 4461XXXX 8 نور بلده
442XXXX 4461XXXX 9 نور كمررود
4343XXX 44618XXX 10 نور يالرود
4472XXX 44619XXX 11 نور ورازان
4573XXX 44616XXX 12 نور بطاهركلا
4333XXX 44617XXX 13 نور يوش
4562XXX 44698XXX 14 نور خجيركلا
427XXXX 4469XXXX 15 نور اوز
4283XXX 44697XXX 16 نور ناحيه
4522XXX 44694XXX 17 نور دوناي سفلي
4362XXX 44695XXX 18 نور ميناك
444XXXX 4469XXXX 19 نور نسن
4383XXX 44696XXX 20 نور كمربن
522XXXX 4466XXXX 21 نور چمستان
533XXXX 4463XXXX 22 نور لاويج
5252XXX 44635XXX 23 نور جوربند
5253XXX 44636XXX 24 نور جوربند
5472XXX 44634XXX 25 نور وازسفلي
542XXXX 4462XXXX 26 نور نانواكلا
545XXXX 4467XXXX 27 نور داركلا
5272XXX 44676XXX 28 نور بنفشه ده
5273XXX 44677XXX 29 نور بنفشه ده
5322XXX 44674XXX 30 نور سعادت اباد
5352XXX 44675XXX 31 نور علي اباد
5282XXX 44624XXX 32 نور شيركلا
5482XXX 44625XXX 33 نور جليكان سفلي
5483XXX 44626XXX 34 نور جليكان سفلي
5262XXX 44627XXX 35 نور اهودشت
5263XXX 44628XXX 36 نور اهودشت
638XXXX 4468XXXX 37 نور چاله سياه
6523XXX 44684XXX 38 نور گلندرود
6572XXX 44685XXX 39 نور پيمط
6482XXX 44686XXX 40 نور دونكوه
634XXXX 4464XXXX 41 نور سلياكتي
6372XXX 44646XXX 42 نور كارد گركلا
622XXXX 4452XXXX 43 نور نور مركزي
621XXXX 4451XXXX 44 نور نور مركزي
626XXXX 4456XXXX 45 نور نور جنوبي
624XXXX 4454XXXX ( 46 نور نور غربي (رويان
628XXXX 4458XXXX ( 47 نور ريموت شرقي ايزدشهر(نارنجستان
623XXXX 4453XXXX ( 48 نور ايزده پايين (شهر ايزدشهر
627XXXX 4457XXXX ( 49 نور ريموت غربي ايزدشهر(رستمرود
6443XXX 44579XXX 50 نور رستم رود
625XXXX 4455XXXX 51 نور نور شرقي
655XXXX 4465XXXX 52 نور حسن اباد
658XXXX 4459XXXX 53 نور شركت تاد پخش كيش
شهرستان آمل
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
1213433XXX 43338XXX 1 آمل سوا
121348XXXX 4308XXXX 2 آمل طالب آملي
1223432XXX 43332XXX 3 آمل كندوا
1223433XXX 43339XXX 4 آمل تيران
122348XXXX 4332XXXX 5 آمل نوسر
2122XXX 43125XXX 6 آمل ميخران
2123XXX 43126XXX 7 آمل ميخران
215XXXX 4415XXXX ( 8 آمل امل اول (حسن زاده
218XXXX ( 9 آمل دورشوال نيروي انتظامي بدون تغيير( 7رقمي
220XXXX 4420XXXX 10 آمل شهرك صنعتي
221XXXX 4314XXXX ACCESS 11 آمل هلي كتي
222XXXX 4422XXXX ( 12 آمل امل اول (حسن زاده
223XXXX 4423XXXX ( 13 آمل امل پنجم (خيابان هراز
224XXXX 4424XXXX ( 14 آمل امل پنجم (خيابان هراز
225XXXX 4425XXXX ( 15 آمل امل اول (حسن زاده
226XXXX 4426XXXX ( 16 آمل امل سوم (شيخ فضل الله
227XXXX 4427XXXX ( 17 آمل امل سوم (شيخ فضل الله
228XXXX 4428XXXX ( 18 آمل امل چهارم (خيابان طالب آملي
229XXXX 4429XXXX ( 19 آمل امل سوم (شيخ فضل الله
2342XXX 43117XXX 20 آمل قلعه كش
235XXXX 4313XXXX 21 آمل ساييج محله
236XXXX 4316XXXX 22 آمل سنگ چال
2382XXX 43164XXX 23 آمل محمداباد
242XXXX 4312XXXX 24 آمل اسكومحله
2432XXX 43186XXX 25 آمل سورك
2452XXX 43180XXX 26 آمل مريج محله
2453XXX 43181XXX 27 آمل مريج محله
2472XXX 43056XXX 28 آمل رييس اباد
2482XXX 43145XXX 29 آمل رودبار
2483XXX 43146XXX 30 آمل رودبار
251XXXX 4321XXXX 31 آمل امام رضا
2533XXX 43185XXX 32 آمل اوجاك
2552XXX 43194XXX 33 آمل شهنه كلا
2553XXX 43195XXX 34 آمل شهنه كلا
2562XXX 43190XXX 35 آمل تمسك
2563XXX 43191XXX 36 آمل تمسك
2572XXX 43055XXX 37 آمل دنگپيا
2582XXX 43165XXX 38 آمل رزكه
2632XXX 43136XXX 39 آمل حسين اباد
2652XXX 43135XXX 40 آمل كوكده
2662XXX 43198XXX 41 آمل فيروزكلاسفلي
2663XXX 43199XXX 42 آمل فيروزكلاسفلي
2672XXX 43188XXX 43 آمل عاليكلااهي
2682XXX 43054XXX 44 آمل بانصركلا
3063XXX 43187XXX 45 آمل اسلام اباد
309XXXX 4319XXXX 46 آمل وسطي كلا
311XXXX 4311XXXX 47 آمل اجباركلا
3122XXX 43196XXX 48 آمل پاشاكلا
3123XXX 43197XXX 49 آمل پاشاكلا
3132XXX 43115XXX 50 آمل كليك سر
3133XXX 43116XXX 51 آمل كليك سر
314XXXX 4314XXXX 52 آمل اوجي اباد
3162XXX 43256XXX 53 آمل پايين هشتل
3163XXX 43257XXX 54 آمل پايين هشتل
318XXXX 4318XXXX 55 آمل كمانگركلا
3222XXX 43384XXX 56 آمل اسك
322XXXX 4322XXXX ( 57 آمل امل دوم (امام رضا
323XXXX 4323XXXX ( 58 آمل امل دوم (امام رضا
324XXXX 4334XXXX 59 آمل پلور
324XXXX 4324XXXX ( 60 آمل امل دوم (امام رضا
3252XXX 43355XXX 61 آمل رينه
3253XXX 43356XXX 62 آمل رينه
325XXXX 4325XXXX ( 63 آمل امل ششم (خيابان بابل
326XXXX 4326XXXX 64 آمل امل هفتم
327XXXX 4335XXXX 65 آمل گزنك
327XXXX 4327XXXX 66 آمل امل هفتم
328XXXX 4338XXXX 67 آمل نوا
328XXXX 4328XXXX DECT 68 آمل امل
329XXXX 4329XXXX ( 69 آمل امل دوم (امام رضا
332XXXX 4332XXXX 70 آمل باييجان
334XXXX 4338XXXX 71 آمل نياك
335XXXX 4335XXXX 72 آمل دينان
3362XXX 43357XXX 73 آمل اب گرم
3372XXX 43358XXX 74 آمل وانا
3382XXX 43385XXX 75 آمل ايرا
3422XXX 43134XXX 76 آمل وركاده
3422XXX 43336XXX 77 آمل ناندل
344XXXX 4334XXXX 78 آمل نشل
3452XXX 43337XXX 79 آمل نمار
345XXXX 4305XXXX 80 آمل مرزنگو
3463XXX 43335XXX 81 آمل شيخ محله
3463XXX 43346XXX 82 آمل اندوار
3472XXX 43057XXX 83 آمل قايميه عليا
3473XXX 43058XXX 84 آمل قايميه عليا
3523XXX 43334XXX 85 آمل پنجاب
3533XXX 43324XXX 86 آمل پردمه
3542XXX 43345XXX 87 آمل لاسم
شهرستان ساري
رديف شهرستان نام مركز شماره جديد شماره قديم
210xxxx 3300xxxx 1 ساري توانير
211xxxx 3301xxxx 2 ساري دورشوال بانك ملت
212xxxx 3302xxxx 3 ساري سرخ كلا
213xxxx 3303xxxx 4 ساري فيروزكنده
214xxxx 3304xxxx 5 ساري دورشوال پزشكي ساري
215xxxx 3305xxxx 6 ساري خرم اباد
216xxxx 3306xxxx 7 ساري دورشوال صداسيما
2172xxx 33055xxx 8 ساري عيسي خندق
219xxxx 3309xxxx 10 ساري دورشوال ستادبسيج
220xxxx 3330xxxx 11 ساري انقلاب
221xxxx 3331xxxx ( 12 ساري ساري اول (انقلاب
222xxxx 3332xxxx ( 13 ساري ساري اول (انقلاب
223xxxx 3334xxxx ( 14 ساري ساري هفتم (خيابان بابل
225xxxx 3335xxxx ( 15 ساري ساري چهارم (امام
226xxxx 3336xxxx ( 16 ساري ساري چهارم (امام
227xxxx 3337xxxx ( 17 ساري ساري چهارم (امام
228xxxx 3338xxxx ( 18 ساري ساري چهارم (امام
229xxxx 3339xxxx ( 19 ساري ساري چهارم (امام
231xxxx 3381xxxx 20 ساري دورشوال بانك ملي
232xxxx 3372xxxx 21 ساري اسلام اباد
233xxxx 3373xxxx 22 ساري اسرم
2342xxx 33736xxx 23 ساري بادله
235xxxx 3375xxxx 24 ساري طبق ده
2363xxx 33728xxx 25 ساري ولوجا
2373xxx 33726xxx 26 ساري زيد سفلي
2383xxx 33756xxx 27 ساري بزمين اباد
2384xxx 33757xxx 28 ساري بزمين اباد
240xxxx 3380xxxx 29 ساري انتقال گاز
241xxxx 3374xxxx 30 ساري موسسه صالحين
242xxxx 3382xxxx 31 ساري تازه ابادسپاه
243xxxx 3387xxxx 32 ساري تحقيقات دانشگاه آزاد
244xxxx 3388xxxx 33 ساري سورك
2452xxx 33727xxx 34 ساري برگه
2462xxx 33755xxx 35 ساري ماكران
2472xxx 33827xxx 36 ساري وركلا
2483xxx 33721xxx 37 ساري سوربن
250xxxx 3379xxxx 38 ساري دانشكده پرستاري
251xxx 3351xxxx 39 ساري دورشوال شهرداري ساري
252xxxx 3352xxxx 40 ساري اداره كل اطلاعات
253xxxx 3350xxxx 41 ساري شبكه گستران
255xxxx 3385xxxx 42 ساري دورشوال نفت شمال
258xxxx 3375xxxx 43 ساري عزت الدين
310xxxx 3310xxxx access 44 ساري ساري ششم
311xxxx 3311xxxx access 45 ساري ساري سوم
312xxxx 3312xxxx 46 ساري دورشوال راه آهن
313xxxx 3313xxxx 47 ساري شرفداركلا
314xxxx 3314xxxx 48 ساري دورشوال پست
315xxxx 3315xxxx 49 ساري پايين گلما
316xxxx 3316xxxx 50 ساري پاشاكلااربابي
317xxxx 3317xxxx 51 ساري دورشوال دانشگاه آزاد ساري
318xxxx 3318xxxx 52 ساري دامير
319xxxx 3319xxxx 53 ساري دورشوال ستاد سپاه
320xxxx 3320xxxx access 54 ساري ساري سوم
321xxxx 3321xxxx ( 55 ساري ساري ششم (خزراباد
322xxxx 3322xxxx ( 56 ساري ساري هشتم (جاده كياسر
323xxxx 3323xxxx ( 57 ساري ساري دوم (سنگتراشان – قندي
324xxxx 3324xxxx ( 58 ساري ساري سوم (معلم
325xxxx 3325xxxx ( 59 ساري ساري سوم (معلم
326xxxx 3326xxxx ( 60 ساري ساري سوم (معلم
327xxxx 3327xxxx ( 61 ساري ساري پنجم (امام رضا
328xxxx 3328xxxx DECT 62 ساري ساري
329xxxx 3329xxxx ( 63 ساري ساري دوم (سنگتراشان – قندي
340xxxx 3340xxxx access 64 ساري ساري سوم
341xxxx 3341xxxx 65 ساري ساري دوم
3422xxx 33783xxx 66 ساري اسبوكلا
3432xxx 33824xxx 67 ساري سيدمحله
3433xxx 33825xxx 68 ساري سيدمحله
344xxxx 3343xxxx 69 ساري خاركش
345xxxx 3345xxxx 70 ساري امره
346xxxx 3346xxxx 71 ساري خزراباد
347xxxx 3347xxxx 72 ساري ط- وقدار
348xxxx 3348xxxx 73 ساري صفرخيل
349xxxx 3367xxxx 74 ساري بالاكولا
3522xxx 33685xxx 75 ساري اكند
3523xxx 33686xxx 76 ساري اكند
353xxxx 3353xxxx 77 ساري پهنه كلا جنوبي
354xxxx 3354xxxx 78 ساري حميداباد
3553xxx 33564xxx 79 ساري اوجامحله
356xxxx 3356xxxx 80 ساري دازميركنده
3572xxx 33534xxx 81 ساري پايين هولار
3583xxx 33457xxx 82 ساري اهودشت
360xxxx 3360xxxx ( 83 ساري ساري دوم (سنگتراشان – قندي
3622xxx 33436xxx 84 ساري زرين ابادعليا
363xxxx 3383xxxx 85 ساري ماچك پشت
3642xxx 33157xxx 86 ساري دنگ سرك
3652xxx 33674xxx 87 ساري تنگلته
3662xxx 33826xxx 88 ساري خانه سرمرز
367xxxx 3367xxxx 89 ساري مرمت
368xxxx 3368xxxx 90 ساري پنبه چوله بالا
370xxxx 3370xxxx ( 91 ساري ساري ششم (خزراباد
371xxxx 3371xxxx 92 ساري فرودگاه ساري
3722xxx 33434xxx 93 ساري سمسكنده عليا
3723xxx 33435xxx 94 ساري سمسكنده عليا
3732xxx 33154xxx 95 ساري ولشكلا
3733xxx 33155xxx 96 ساري ولشكلا
3742xxx 33535xxx 97 ساري سنگ تراشان
3743xxx 33536xxx 98 ساري سنگ تراشان
3753xxx 33026xxx 99 ساري ماهفروجك
3763xxx 33025xxx 100 ساري گيله كلا
3773xxx 33156xxx 101 ساري صاحبي
3782xxx 33887xxx 102 ساري دارابكلا
3783xxx 33888xxx 103 ساري دارابكلا
3784xxx 33889xxx 104 ساري دارابكلا
381xxxx 3378xxxx 105 ساري قورتيكلا
3822xxx 33687xxx 106 ساري ماهفروزمحله
3823xxx 33688xxx 107 ساري ماهفروزمحله
3832xxx 33681xxx 108 ساري شهرك صنعتي
384(2) 3353( 109 ساري پايين كولا ( 7
3853xxx 33054xxx 110 ساري كاركنده
3863xxx 33458xxx 111 ساري اجارستاق
3873xxx 33675xxx 112 ساري سركت
3882xxx 33455xxx 113 ساري صنايع چوب و كاغذ مازندران
3883xxx 33456xxx 114 ساري صنايع چوب و كاغذ مازندران
722xxxx 3342xxxx 115 ساري كياسر
729xxxx 5832xxxx هوم كياسر GSM 116 ساري
732xxxx 3364xxxx 117 ساري اروست
7333xxx 33424xxx 118 ساري لالا
7343xxx 33426xxx 119 ساري كنيم
7353xxx 33632xxx 120 ساري خال خيل
7363xxx 33635xxx 121 ساري قاديكلا
7373xxx 33634xxx 122 ساري چورت
739xxxx 5839xxxx هوم كياسر GSM 123 ساري
7423xxx 33645xxx 124 ساري اغوزگله
7433xxx 33637xxx 125 ساري سعيداباد
7442xxx 33644xxx 126 ساري تل مادره
7462xxx 33647xxx 127 ساري لنگر
7473xxx 33646xxx 128 ساري كلاكرده
748xxxx 3364xxxx 129 ساري ايول
7523xxx 33425xxx 130 ساري وري
7543xxx 33636xxx 131 ساري ازني
762xxxx 3362xxxx ( 132 ساري محمداباد (شهر فريم
769xxxx 5833xxxx هوم محمداباد ساري GSM 133 ساري
7722xxx 33653xxx 134 ساري سنگده
7742xxx 33654xxx 135 ساري دادوكلا
775xxxx 3365xxxx 136 ساري پاچي
7762xxx 33628xxx 137 ساري علي اباد
7783xxx 33627xxx 138 ساري كرسب
7823xxx 33625xxx 139 ساري تلاوك
7833xxx 33626xxx 140 ساري مرگاوسفلي
7843xxx 33624xxx 141 ساري رسكت عليا
7853xxx 33629xxx 142 ساري پاشاكلا دودانگه
7863xxx 33656xxx 143 ساري سياه دشت سفلي

Check Also

بهترین صرافی های استان مازندران

نام تجاری: صرافی آزاده شعبانپور نام تضامنی: تضامنی آزاده شعبانپور و شرکاء آدرس: مازندران، خ …

17 comments

 1. 01134451 مال کجاست
  تلفن 5 شماره ای؟😮😮😮

 2. باید مال اداره دولتی باشه
  اما کجا؟

 3. حامد ایزدپناه

  آقا دمتون گرم. کار من رو خیلی راه انداخت. انشالله خدا هم کار شما رو راه بندازه

 4. این پیش شماره کجاست0113942

 5. منم محسنم به منم یه شماره مشکوک01134451زنگ زد هرچی زنگ میزنم میگه شماره درشبکه موجود نمیباشد😯😯😯

 6. احمد مرداوی

  +98 113 388****
  این پیش شماره مال کجاست؟

 7. 0113932شماره کجاست؟؟

 8. 0113932کد کجاست؟
  هرچی زنگ میزنم میگه در شبکه موجود نمیباشد😐

 9. این شماره ماله کجاست
  ۰۱۱۳۹۳۳۸۳۲۰

 10. سلام شماره ۰۱۱۳۹۵۲۶۵۱۵ برای کجا میشه؟

 11. شماره ۳۹۴۴…. واس کجاس؟؟؟

 12. ۰۱۱۴۳۰برای کدام شهرستان هستش

 13. سلام.لطفا بفرمائید این شماره برای کجاست؟
  0114420080

 14. با سلام
  تصحیح بفرمایید
  بجای شهرستان سلمانشهر،شهرستان عباس آباد صحیح می باشد.

 15. سلام شماره 051 5839 1315
  مال کجاست…؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text