یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

پنج پروژه برقرسانی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای مازندران همچنین 5 پروژه با اعتباری بالغ برسه هزار و 100 میلیارد ریال در این ایام در سطح استان کلنگ زنی می شود.

براساس این گزارش این پروژه ها به شرح زیر می باشند :

افتتاح افزایش ظرفیت پست 63/230 کیلوولت چهل شهید آمل

پست 63/230 کیلوولت چهل شهید آمل افزایش ظرفیت یافت ودر دهه فجر به بهره برداری می رسد.

پست 63/230 کیلوولت چهل شهید آمل بانصب یکدستگاه ترانسفورماتور180 مگاولت آمپر پست 63/230 کیلوولت چهل شهید آمل افزایش ظرفیت یافت ( افزایش ظرفیت این پست از 180+90*2 به 90+180*2مگا ولت آمپر بوده است).

تامین برق مستمر و مطمئن مشترکین منطقه آمل و بابل ،کاهش تلفات شبکه انتقال وفوق توزیع ، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.

مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 80 میلیارد ریال است .

افتتاح توسعه پست 20/63 کیلوولت آمل 1

با احداث یک دستگاه بی خط63 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت آمل1 این پست توسعه یافت ودر دهه فجر به بهره برداری می رسد.

پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه ،سهولت در انجام مانورهای خطوط 63 کیلوولت منطقه،بهبود ولتاژ،تامین برق مطمئن و مستمر مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.

مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 9 میلیارد ریال است .

افتتاح توسعه پست 20/63 کیلوولت آمل 3

با احداث یک دستگاه بی خط 63 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت آمل3این پست توسعه یافت ودر دهه فجر به بهره برداری می رسد.

پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه، سهولت در انجام مانورهای خطوط 63 کیلوولت منطقه،بهبود ولتاژ،تامین برق مطمئن و مستمر مشترکین منطقه از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد .

مجموع اعتبارهزینه شده این پروژه 9 میلیارد ریال بوده است .

افتتاح اصلاح خط 63 کیلوولت دومداره چابکسر تا رامسر

اصلاح خط 63 کیلوولت دومداره چابکسر تا رامسر بطول 20 کیلومترانجام شد ودر دهه فجر به بهره برداری می رسد.

افزایش پایداری خطوط تغذیه کننده ایستگاه های منطقه غرب مازندران،افزایش حفظ پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،کسب آمادگی در صورت وقوع شرایط بحرانی از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد.

مجموع اعتبارهزینه شده این پروژه 3میلیاردو385میلیون ریال بوده است.

افتتاح اصلاح خط 63 کیلوولت دومداره نمک آبرود – دانیال – چالوس

اصلاح خط 63 کیلوولت دومداره نمک آبرود – دانیال – چالوس بطول 26 کیلومترانجام شد ودر دهه فجر به بهره برداری می رسد.

افزایش پایداری خطوط تغذیه کننده ایستگاه های منطقه غرب مازندران،افزایش حفظ پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،کسب آمادگی در صورت وقوع شرایط بحرانی از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد.مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 5میلیارد 108میلیون ریال بوده است.

کلنگ زنی نیروگاه 25 مگاواتی سلمانشهر- دانیال

در دهه فجر عملیات اجرایی نیروگاه 25 مگاواتی (مولد مقیاس کوچک )سلمانشهر- دانیا ل آغاز می شود.

نیروگاه 25 مگاواتی سلمانشهر- دانیال دارای سه دستگاه موتور ژنراتور گازسوز8.3 مگاواتی ، یک دستگاه ترانسفورماتور36مگاولت آمپر 20/11 کیلوولت ،دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت میباشد.

کمک به کمبود تولید شبکه سراسری و جلوگیری از اعمال خاموشی، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع،به تعویق انداختن توسعه پروژه های شبکه،افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای استان در راستای اصل 44 قانون اساسی،افزایش پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،تقویت پدافند غیر عامل،جبران ضعف ولتاژ و بهبود ولتاژ برق مشترکین منطقه،ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 15 نفراز اهداف و اثرات اجرایی پروژه نیروگاه 25 مگاواتی سلمانشهر- دانیا ل می باشد.

مجموع اعتبار پروژه نیروگاه 25 مگاواتی سلمانشهر- دانیال500 میلیارد ریال است.

کلنگ زنی نیروگاه 25 مگاواتی بابل – مرزیکلا

در دهه فجر عملیات نیروگاه 25 مگاواتی (مولد مقیاس کوچک )بابل – مرزیکلا آغاز می شود.

نیروگاه 25 مگاواتی بابل – مرزیکلا دارای سه دستگاه موتور ژنراتور گازسوز8.3 مگاواتی ، یک دستگاه ترانسفورماتور36مگاولت آمپر 20/11 کیلوولت ،دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت میباشد. کمک به کمبود تولید شبکه سراسری و جلوگیری از اعمال خاموشی ،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع،به تعویق انداختن توسعه پروژه های شبکه،افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای استان در راستای اصل 44 قانون اساسی،افزایش پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،تقویت پدافند غیر عامل،جبران ضعف ولتاژ و بهبود ولتاژ برق مشترکین منطقه،ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 15 نفراز اهداف و اثرات اجرایی پروژه نیروگاه 25 مگاواتی بابل – مرزیکلا می باشد.

مجموع اعتبار پروژه نیروگاه 25 مگاواتی بابل – مرزیکلا 500 میلیارد ریال است.

کلنگ زنی نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن

در دهه فجر عملیات نیروگاه 25 مگاواتی (مولد مقیاس کوچک )تنکابن آغاز میشود.

نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن دارای سه دستگاه موتور ژنراتور گازسوز8.3 مگاواتی ، یک دستگاه ترانسفورماتور36مگاولت آمپر 20/11 کیلوولت ،دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت میباشد.

کمک به کمبود تولید شبکه سراسری و جلوگیری از اعمال خاموشی ،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع،به تعویق انداختن توسعه پروژه های شبکه،افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای استان در راستای اصل 44 قانون اساسی،افزایش پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،تقویت پدافند غیر عامل،جبران ضعف ولتاژ و بهبود ولتاژ برق مشترکین منطقه،ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 15 نفراز اهداف و اثرات اجرایی پروژه نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن می باشد.

مجموع اعتبار پروژه نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن 500 میلیارد ریال است.

کلنگ زنی نیروگاه 25 مگاواتی محمودآباد – سرخرود

در دهه فجر عملیات نیروگاه 25 مگاواتی (مولد مقیاس کوچک )محمودآباد – سرخرود آغاز میشود.

نیروگاه 25 مگاواتی محمودآباد – سرخرود دارای سه دستگاه موتور ژنراتور گازسوز8.3 مگاواتی ، یک دستگاه ترانسفورماتور36مگاولت آمپر 20/11 کیلوولت ،دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت میباشد.

کمک به کمبود تولید شبکه سراسری و جلوگیری از اعمال خاموشی ،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع،به تعویق انداختن توسعه پروژه های شبکه،افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای استان در راستای اصل 44 قانون اساسی،افزایش پایداری شبکه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه،تقویت پدافند غیر عامل،جبران ضعف ولتاژ و بهبود ولتاژ برق مشترکین منطقه،ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 15 نفراز اهداف و اثرات اجرایی پروژه نیروگاه 25 مگاواتی محمودآباد – سرخرود می باشد.

مجموع اعتبار پروژه نیروگاه 25 مگاواتی محمودآباد – سرخرود 500 میلیارد ریال است .

کلنگ زنی پست 400 کیلوولت مرکز مازندران

در دهه فجر عملیات اجرایی پست 400 کیلوولت مرکز مازندران واقع در ساری روستای پاشاکلاآغاز میشود.

پست 400 کیلوولت مرکزمازندران دارای 2 دستگاه ترانسفورماتور315 مگاولت آمپر230/400 کیلوولت ،2 دستگاه ترانسفورماتور200 مگاولت آمپر63/400 کیلوولت،4 دستگاه فیدر ترانس 400 کیلوولت،2 دستگاه فیدرخط 400 کیلوولت،3 دستگاه فیدرخط 230 کیلوولت میباشد. تامین برق مستمر و مطمئن مشترکین منطقه مرکز مازندران،افزایش پایداری شبکه انتقال ،کاهش تلفات شبکه انتقال وفوق توزیع ، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.

مجموع اعتبار این پروژه 1100 میلیارد ریال است.

در فاز اول اجرای این پروژه یک دستگاه ترانسفورماتور 315 مگاولت آمپر و دو دستگاه بی 400 کیلوولت و دو دستگاه بی 230 کیلوولت برق دار می شوند.

Check Also

خسارت سیلاب در غرب مازندران

اصلانی فرماندار شهرستان عباس آباد: 🔹سیل شب گذشته ۱۳ آبان ماه به تاسیسات زیر بنایی عباس‌آباد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text