شنبه 29 اردیبهشت 1403

مراکز پذیرایی بین راهی استان تهران

رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی تهران

نام پذيرايي

نوع واحد

درجه

شهر

آدرس

تلفن

هداوند

چايخانه

۲

ورامين

شریف اباد کیلومتر٤۲

۰۲۹۲٣٤۷-٣٣۵۹

ايرج

چلوكبابي

٣

ورامين

محله شریف آبادک-٤۲

۰۲۹۲٣٤۷-۲٤٣۷

برادران جعفري

چلوكبابي

۲

ورامين

تهران-گرمسار کیلومتر٣۵

۰۲۹۲٣٤۷-۲۲۵۸

سعيد

چلوكبابي

۲

ورامين

محله شریف آباد

۰۲۹۲٣٤۷-۲۲۷۲

۲۲بهمن

رستوران

۲

ورامين

محله عباس آباد کیلومتر ٤۲

۰۲۹۲٣٤۷-۲۱۹۹

حسيني

كبابي

٣

ورامين

محله عباس آباد کیلومتر ۲٤

فجر

كبابي

۲

ورامين

شریف اباد کیلومتر٤۲

۰۲۹۲٣٤۷-۲۲۰۸

انقلاب

اغذيه

٣

هشتگرد

ساوجبلاغ

عرب

چايخانه

۱

هشتگرد

جاده کرج ابیک کیلومتر۱۹

يوسف

چايخانه

٣

هشتگرد

جاده کرج ابیک کیلومتر۱٤

رحيم زاده

چلوكبابي

۲

هشتگرد

جاده کرج-ابیک-کیلومتر۱۹

طاوس

چلوكبابي

۱

هشتگرد

جاده کرج ابیک کیلومتر۱٤

۰۲۶۲-٤٣۸٣٣۱٣

كياروستا

چلوكبابي

۲

هشتگرد

جاده کرج کیلومتر۱۹

لته بن

كبابي

٣

ميگون

کیلومتر۵۰محله لته بن

۰۲۲۵۹۲۰۸۰

صداقت

چلوكبابي

٣

لواسان

محله امین آباد رودک

۲۵۲٣-۸۲۲۲۰

ايوبي

كبابي

٣

لواسان

محله امین آباد رودک

۰۲۲۱-٣٤۸٣۷۵۵

عباسي

جگركي

٣

كرج

محله ماهان

آرش

چايخانه

٣

كرج

محله نساء-کیلومتر۵۸کرج

۰۲۶۲-۲۶۶۲۵۰۱

چهار فصل

چايخانه

٣

كرج

کیلومتر کیلومتر ۵۸ محله نساء

البرز

چلوكبابي

۱

كرج

محله پل خواب کیلومتر۱۵کرج چالوس

برادران نصيري

چلوكبابي

٣

كرج

کیلومتر کیلومتر ۰٤ محله آسارا

پل خواب

چلوكبابي

۲

كرج

کیلومتر ۰٣۶کیلومتر رج چالوس محله پل خواب

جوان

چلوكبابي

٣

كرج

محله درده-کیلومتر٤۹

چشمه ساران

چلوكبابي

٣

كرج

کیلومتر کیلومتر ۶٣ محله گچسر

چهلستون

چلوكبابي

۱

كرج

جاده کرج ابیک کیلومتر۱٤

۰۲۶۲-٤۷۵٣۱۱۵

درويش

چلوكبابي

٣

كرج

تهران-ابعلی-امامزاده هاشم

دهكده

چلوكبابي

٣

كرج

جاده چالوس کیلومتر ٣۶

سيرا

چلوكبابي

٣

كرج

محله سیرا کیلومتر٣۶کرج-چالوس

شقايق

چلوكبابي

٣

كرج

آسارا ک-٤۰

طوس

چلوكبابي

٣

كرج

محله پل خواب کیلومتر ۵٣

علي آباد

چلوكبابي

٣

كرج

کیلومتر کیلومتر ۲۱ محله پورکان

فانوس

چلوكبابي

٣

كرج

محله درده کیلومتر ۵۰

قلندر

چلوكبابي

٣

كرج

محله آسارا کیلومتر ۲٤

كاسپين

چلوكبابي

۲

كرج

کیلومتر کیلومتر ۱۵محله پل خواب

٣۱۰۸٤۲-۱۶۲۰

كسري

چلوكبابي

۲

كرج

محله کسری کیلومتر۵۷

گلها

چلوكبابي

٣

كرج

کیلومتر٤۷کرج-چالوس

ماهان

چلوكبابي

۲

كرج

محله ماهان ک-٤۵

ميلادكردستان

چلوكبابي

۲

كرج

کیلومتر اشتهارد کیلومتر۷۵

نوفل لوشاتو

چلوكبابي

٣

كرج

محله کسری کیلومتر۵۷

هفت چشمه

چلوكبابي

۲

كرج

محله آدران کیلومتر۱۸

پامچال

رستوران

۱

كرج

محله ونیه-کیلومتر۱۵

٤۰۰۸٤۲

توچال

رستوران

۱

كرج

کیلومتر٤۲ جاده کرج چالوس

بهار

كبابي

۲

كرج

محله پور کان-ک-۱۰

۰۲۶۲-۲۲۵٣۱۱

جوانمردي

كبابي

٣

كرج

کیلومتر ٤۸ کرج چالوس محله دره

عليرضا

كبابي

۱

كرج

کیلومتر۵۵کرج چالوس

كوهسار

كبابي

٣

كرج

کیلومتر۱۵کرج-چالوس-محله پل خواب

گل آذين

كبابي

۱

كرج

گچسر کیلومتر۶۵

لار

كبابي

۲

كرج

محله آسارا کیلومتر ٤۲

ياس

كبابي

٣

كرج

کیلومتر کیلومتر۱۰محله پل خواب

۰۲۶۲۲٣۵٣۵۶

چشمه

چايخانه

۲

فيروزكوه

تهران فیروزکوه محله نمرود-ک۱۲۰

۰۲۲٤۹-٣۹٤۷

چهل چشمه

چايخانه

٣

فيروزكوه

تهران فیروزکوه محله چهل چشمه

كيايي

چايخانه

۲

فيروزكوه

محله سوانزا-کیلومتر۱۱

بابا جعفر

چلوكبابي

۲

فيروزكوه

محله سرنزا-کیلومتر۱۰

چشمه

چلوكبابي

۲

فيروزكوه

محله سیدآباد

حسين نمرود

چلوكبابي

٣

فيروزكوه

محله نمرود-کیلومتر۱۲۰

۲۶۲٣٣٣۱۲۲

كوهستان

چلوكبابي

۲

فيروزكوه

محله امینآباد-پایین تر ازمسجد نبی اکرم

۰۲۲۱-۶٤۲٣٤٣٤

لاله كوه

چلوكبابي

٣

فيروزكوه

جاده سمنان کیلومتر۱٤۰

۵٣۸٣-۹٤۲۲۰

نمرود

رستوران

۱

فيروزكوه

تهران فیروزکوه محله نمرود-ک۱۲۰

۰۲۲۱-۶۵۲٣٣۶۱

استقلال

اغذيه

٣

شهريار

محله سعید آباد

باغچه

چايخانه

۱

شهريار

تهران شهریارک۲۰

۲۱۲٣

دوستان

چايخانه

٣

شهريار

کرج ابیک کیلومتر۱٤

۰۲۶۲-۲٤٣۸٣۷۹

صفا

چايخانه

٣

شهريار

تهران-شهریارک۱۷

قزويني

چلوكبابي

٣

شهريار

تهران شهریارک۱۷

۲٣۶۲-۵۸۲۲۰

گل شب

رستوران

۱

شهريار

محله خادم آباد

فرد برادران

كبابي

۲

شهريار

محله خادم آباد ک-۲۰

۲۱۱۲٣-۲٤۶۲۰

باباطاهر

كبابي

٣

رودهن

آبعلی پیست آبعلی-کیلومتر۵۵

چشم انداز

كبابي

٣

رودهن

آبعلی ۵-کیلومتر٤۵

۶۱۶۲-۸٤۲۲۰

كوهپايه

چايخانه

٣

دماوند

محله کوهپایه

پامچال

چلوكبابي

۱

دماوند

جاده تهران فیروزکوه جابان-ک۷۵

۶۲۲٣-۶۷۲۲۰

سرداب

چلوكبابي

٣

دماوند

محله سربندان-کیلومتر۷۸

۲۰٣٣-۶٤۲۲۰

شاهين

چلوكبابي

٣

دماوند

تهران فیروزکوه محله سربندان-کیلومتر۸۰

شادلوئي

رستوران

۱

دماوند

جاده فیروزکوه جابان

۰۲۲۱۵۵۶٣۶۲۵

صدف

رستوران

۱

دماوند

محله جابان کیلومتر۷۵

۰۲۲۱-۵۵۶٣۲۲۸

ارم

كبابي

۲

دماوند

محله سیرابادک۸۵

عزيز آباد

چلوكبابي

٣

حسن آباد

کیلومتر۸۵-محله عزیز آباد

خانه غذا

چلوكبابي

٣

چالوس

کیلومتر۵کرج چالوس

۰۲۶۲-٣٣٣۱۲۲

قزل آلا

چلوكبابي

٣

جاجرود

۰۲۲۱-۲۵۲٣۱٤۱

نسيم

اغذيه

٣

تهران

جاده لشکرک گردنه قوچک

بابا علي

چايخانه

٣

تهران

تهران جاجرود کیلومتر۲۰

پل چشمه

چايخانه

٣

تهران

محله رودک

لواساني

چايخانه

۲

تهران

محله جاجرود-کیلومتر۲۰

۰۲۲۵۱-٣۷۲۵

منصور

چايخانه

٣

تهران

محله حاجیآباد

۰۲۲۱-٣۵۸٤۰۱۹

اسلامي

چلوكبابي

٣

تهران

تهران جاجرود کیلومتر۲۱

۰۲۲۱-۲۵۸۲۵۵۵

پورياي ولي

چلوكبابي

۲

تهران

جاده تهران شمشک محله رودک

۰۶۹٣-۸۲۲۲۰

پورياي ولي

چلوكبابي

۲

تهران

جاده تهران شمشک محله رودک-ک-۱۲

۰٣۲٣-۸۲۲۲۰

حافظيه

چلوكبابي

۱

تهران

جاجرودکیلومتر۱۸

۲۵۲٣۱۹۹

دريا

چلوكبابي

۲

تهران

محله امین آباد رودک

۰۲۲۱-٣٤۸٣۲۲۰

صداقت

چلوكبابي

٣

تهران

جاده تهران شمشک

۵۲۲٣-۸۲۲۲۰

طريقت نو

چلوكبابي

۲

تهران

محله کمرد -کیلومتر۲۰

۰۲۲۱-۲۲۶۲۸۹۷

گلپايگاني

چلوكبابي

۱

تهران

محله کمرد-کیلومتر۱۹

۰۲۲۱-۲۲۶۲٣۰۱

گلزارنو

چلوكبابي

۲

تهران

محله رودک-ک-۱٣

۰۲۲۱-٣٤۸٣٣٣۲

ملايري

چلوكبابي

۱

تهران

کیلومتر ۱۰تهران-قم

۲۰٣۵-۶۸۲۲۰

پرديس

رستوران

٣

تهران

محله کمرد-ک-٤جنب نمایندگیایران خودرو

دهكده

رستوران

۱

تهران

تهران شمشک ک-۲۰ محله زردبند

۰۲۲۱-٣٤۸٣۲۱۲

كوهستان

طباخي

٣

تهران

محله امین آباد رودک

ايوبي

كبابي

٣

تهران

جاده شمشک محله رودک

۰۲۲۱-٣٤۸٣٤۵۵

دلباز

كبابي

٣

تهران

جاده شمشک محله رودک ک-۱۲

۰۲۲۱-٣٤۸٣۶۶۹

فرد جاجرود

كبابي

۲

تهران

محله جاجرود

۵٤۸٣-۱۵۲۲۰

فردلالاني

كبابي

٣

تهران

جاده شمشک رودک ک-۱۲

ميلاد

كبابي

۲

تهران

تهران جاجرود کیلومتر۲۰

۰۲۲۱-۲۲۶۲۱۰۶

گنجعلي

چلوكبابي

٣

پاكدشت

محله آلوئک-کیلومتر٣۵

۰۲۹۲-٣۲٣٣۲۹۲

آبعلي

چلوكبابي

۲

آبعلي

تهران ابعلی بهارک اباد کیلومتر۵۰

۱۶۵٣-۸٤۲۲۰

آفتاب

چلوكبابي

٣

آبعلي

تهران-ابعلی بهارک اباد ک۵۰

۰۲۲۱-۵۸۲۲۷٤٤

بهرامي

چلوكبابي

٣

آبعلي

تهران-ابعلی-کیلومتر٤۵

۰۲۲۱-۵۸۲۲۶۵٤

لاله

چلوكبابي

٣

آبعلي

تهران ابعلی مبارک آبادک-۵۰

۰۲۲۱-۵۲۲٤۱۰

دهكده

اغذيه

٣

مارلیک-منطقه خوشنام

طبرستان

اغذيه

٣

شمشک-گردنه قوچک

پارسيان

اقامتي-پذيرايي

محله سیرا

حاجي زاده

تالار و رستوران

۱

محله آسارا

امين فيروزه كوه

چايخانه

۲

کیلومتر۱۰۵محله امین اباد

۰۲۲۱-۶٤۲٣٣٣۷

بيگلري شمشك

چايخانه

٣

کیلومتر ۱۵محله حاجی آباد

۰۲۲۱-٣۵۸٤۰۱۹

تونل

چايخانه

٣

کیلومتر۹۵محله چشمه

سبزدرسبز

چايخانه

٣

کرج چالوس کیلومتر٤۸

كوشك بالا

چايخانه

۱

کیلومتر٣۰کرج-چالوس

لاله

چايخانه

٣

کیلومتر ٤۰

نسام

چايخانه

۱

کیلومتر ٤۵محله ماهان

اركيده

چلوكبابي

۲

کیلومتر ۱۵محله ونیه

بابك

چلوكبابي

۲

تهران شهریارک۱۵

باغچه رودك

چلوكبابي

٣

رودک ک-۱٣

۰۲۲۱-٣٤۸٣٣۵۸

باغستان

چلوكبابي

٣

جاده کمربندی تهران شهریارشهرک اندیشه

برادران رودكي

چلوكبابي

۱

کیلومتر۱٤محله کمرخانی

۰۲۲۱۲٤۸-٣٣۵۸

تخت جمشيد

چلوكبابي

۲

کیلومتر ۱٣ محله نصیر آباد

زمزم

چلوكبابي

٣

تهران-گرمسارکیلومتر٣۵

ساحل

چلوكبابي

۲

چالوس کیلومتر ۲۶ محله واریان

سالار

چلوكبابي

۱

کیلومتر ۲۲۰محله کمرد

صداقت

چلوكبابي

۱

محله امین آباد رودک -ک ۱۲

كوثر

چلوكبابي

٣

کرج-ملارد

گل

چلوكبابي

٣

کرج چالوس کیلومتر ۶۰

۰۲۶۲-۲۲۶۲۵٤۱

لاتيز

چلوكبابي

٣

کیلومتر۵۰مسیر کرج چالوس

مريد حق

چلوكبابي

٣

کیلومتر٤۲کرج۰چالوس محله آسارا

مهدي

چلوكبابي

۱

اتوبان تهران قزوین کیلومتر۵٣

۰۲۶۲-٤٣۵٣٤۷٣

يزدي

چلوكبابي

۲

کیلومتر ۱۰کرج-چالوس پل خواب

۰۲۶۱-۲٤۸۰٤۹

ايوبي

خدماتي

محله امین آباد رودک-ک ۵

باغ گلچين

خدماتي

محله خوزنکلا

سرو

خدماتي

روستای مرجان منگلان

سيد

خدماتي

جاده سولقان نرسیده به تونل

طبرستان

خدماتي

نرسیدهبه پیست اسکی

باغ گردو

خدماتي-رفاهي

محله پورکان

بام سرو

خدماتي-رفاهي

محله رودک

ترنج

خدماتي-رفاهي

دیزین-نرسیده یه ساختمانهای asp

تك

خدماتي-رفاهي

جاجرود-ابتدای جاده لتیان

داريوش

خدماتي-رفاهي

محله رودبار-قصران

شانديز

خدماتي-رفاهي

محله پورکان

آبعلي

رستوران

۲

آبعلی-بهارک آباد کیلومتر۵۰

۰۲۲۱-۵۸۲۲۰۶۱

اركيده

رستوران

۱

کیلومتر ٣۸ شهرک هیو

باغ گيلاس

رستوران

٣

شهریار جاده رباط کریم

رودكنار

رستوران

۱

زیر پل جاجرود

سفير

رستوران

۱

کیلومتر ٣جاده شمشک محله امین آباد -رودک

۰۲۲۱-٣٤۸٣۶٤۲

شنهاي طلائي

رستوران

٣

نرسیده به بومهن-کرشت

صفا

رستوران

٣

سرپل درکه

كندو

رستوران

٣

کیلومتر ۱٤۰محله نمرود

گلسرا شمشك

رستوران

۱

کیلومتر۱۲محله امین اباد

۰۲۲۱-٣٤۸٣۲٤۲

مرمر

رستوران

۲

تهران-ابعلی مبارک آبادک-۵۰

۰۲۲۱-۵۸۲۲۱۲۰

مرواريد

رستوران

٣

کمربندی شهرقدس

نسيم

رستوران

۲

محله گردنه قوچک

وصال چالوس

رستوران

۱

کیلومتر۵کرج چالوس

بابائيان

كبابي

٣

تهران ابعلی کیلومتر٤۵

۰۲۲۱-۲۲۸٤۰

برادران نصيري

كبابي

٣

کیلومتر ٤۵

بهار ورامين

كبابي

٣

تهران-گرمسار شریف اباد مقابل بیمارستان ز

۰۲۶۲٣٤۷-۲۱٤۷

پل

كبابي

۱

کیلومتر ۱۸جنب پل جاجرود

سرچشمه

كبابي

٣

کیلومتر٤۵ کرج چالوس

سياوش

كبابي

۲

کیلومتر۶۰محله دربندسر

كبابسرا

كبابي

٣

جاده تهران شهریارمحلهخادمآباد

كلبه سبز

كبابي

٣

کیلومتر ٤۷کرج -چالوس

كمرخاني

كبابي

۲

محله کمرخانی کیلومتر۱۵

۰۲۲۱-٣٣۸٣٣٤٤

شبهاي ميگون

مجتمع پذيرائي

٣

رودبار قصران-میگون

كامران

مجتمع پذيرائي

٣

بعداز دوراهی باریکان

گل يخ

مجتمع پذيرائي

٣

بلوار نواب صفوی -جنب م شهریار

نارنجستان

مجتمع پذيرائي

٣

جاده ملارد ویلای شمالی

پاتريس

مجتمع گردشگري

گردنه قوچک

دالاهو

مجتمع گردشگري

کرج-مشکین دشت

سعادتشهر

مجتمع گردشگري

محله خوزنکلا

ارغوان چله

مجموعه توريستي

جاده کن-سولقان

رمضاني

مجموعه توريستي

کرج-چالوس

زماون

مجموعه توريستي

کیلومتر ۷-سربدار

Check Also

بهترین صرافی های استان مازندران

نام تجاری: صرافی آزاده شعبانپور نام تضامنی: تضامنی آزاده شعبانپور و شرکاء آدرس: مازندران، خ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text