پنج‌شنبه 31 خرداد 1403

بررسي جايگاه پروژه ساحل سبز شهرداري بابلسر

بررسي جايگاه پروژه ساحل سبز شهرداري بابلسر
پروژه ساحل سبز شهرداري بابلسر از جمله طرحهاي نوين و خلاقانه در زيباسازي شهري مي باشد كه با توجه به نقش و اهميت فضاي سبز بر سلامت روان و كيفيت زندگي شهروندان داراي ارزش و اعتبار ويژه اي در مديريت شهري مي باشد بطوريكه بيشترين جاذبه توريستي را با تبديل ساحل خاكستري به ساحلي سبز ايجاد مي كند .تلفيق رنگ آبي دريا و رنگ سبز در موازات يكديگر هم به لحاظ بصري بهترين جلوه و منظر را براي بازيدكنندگان بوجود مي آورد و هم تاثير روانشناختي عميقي بر سلامت روان شهروندان و گردشگران بر جاي مي گذارد .به عبارتي پروزه ساحل سبز تمامي ارزشها و تاثيرات مثبت فضاي سبز شهري به توان مضاعف را در خود نهفته دارد .در اين مقاله به روش توصيفي و بررسي ميداني ضمن تبيين اهميت عام فضاي سبز شهري بر اهميت خاص و فوق العاده طرح هاي نويني مانند ساحل سبز پرداخته شده است.

پروژه ساحل سبز كه بصورت پايلوت سواحل شمالي اولين بار در ساحل دريا شهر بابلسر توسط شهرداري به اجرا درآمده است از جمله اقدامات نو و برجسته در زمينه ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان و افزايش سطح رضايتمندي گردشگران ساحلي مي باشد كه فاز يك آن در زمستان ۹۲ به عرض ۶۰ متردر ارتفاع ۹۰ سانتيمتري در پاركينگ صفر ابتداي ورودي بلوار ساحلي و خط ساحلي ۴ كيلومتري ساحل بابلسر با امكاناتي نظير دو باند دو چرخه سواري كودكان ,سرويس بهداشتي و نمازخانه افتتاح شده است.پروژه ساحل سبز تمامي كاركردها و فوايد فضاي سبز شهري بطور عام را دارا مي باشد وعلاوه بر آن ويژگيهاي زيباشناختي,روانشناختي و كالبدي مجزايي را با خود به ارمغان مي آورد.تلفيق رنگ سبز درختان و گياهان و رنگ آبي درياي مازندران  چشم انداز بي نظير و روح نوازي را بوجود مي آورد كه بر جاذبه هاي ساحل فوق العاده افزوده است.ساحل سبز فرآيند تبديل و تحول ساحل خاكستري به ساحلي سبز مي باشد.

اهميت فضاي سبز شهري

فضاي سبز شهري بخش جاندار ساخت كالبدي شهر را تشكيل مي دهد كه چهره خشن آن را شاداب وبا طراوت مي سازد.سرانه  فضاي سبز از شاخصهاي توسعه يافتگي محسوب مي شود .فضاي سبز در شهرها حس جامعه گرايي را در بستر زندگي مسالمت آميزفراهم مي سازد.۵كاركرد به عنوان مهمترين كاركردهاي فضاي سبز شهري مطرح مي باشند:
•    كاركرد تفريحي
•    كاركرد بهداشتي
•    كاركردارتباطي
•    كاركرد آموزشي
•    كاركرد خريد و فروش
يك درخت متوسط در اتمسفر شهري اكسيژن ۳ نفر را تامين مي كند .برآورد شده كه ۳.۸ ميليارداصله درخت درون شهري در آمريكا ۷۰۰ ميليون تن كربن را در خود ذخيره و ۲۳ ميليون تن را در سال از چرخه خارج مي نمايد. فضاي سبز در شهرهاي شلوغ و پر جمعيت امروزي شريان حياتي محسوب مي شوند كه بدون سطح مطلوب آن كيفيت زندگي در شهرها سير نزولي مي گيرد بطوريكه آثار و تبعات منفي غير قابل باوري بر سطح سلامت روان شهروندان برجاي ميگذارد تا جائيكه ادامه زندگي را بر آنها سخت و حتي غير ممكن مي سازد.

اهميت پروژه ساحل سبز
پروژه ساحل سبز كه به عنوان پايلوت ايجاد سواحل سبز در تمامي سواحل مازندران توسط شهرداري بابلسر به اجرا درآمده است و فاز يك آن در پاركينگ صفر افتتاح و تا پاركينگ نهم توسعه مي يابد از جمله طرحهاي جديد و در نوع خود كم نظير مي باشد كه از سال ۱۳۹۱ شروع شده است. از خصوصيات برجسته ساحل سبز تلفيق رنگ سبز فضاي سبز و رنگ آبي دريا در چشم انداز مي باشد كه محل زيبا ,دل انگيزي و خلاقانه اي جهت سپري كردن اوقات فراغت شهروندان و همچنين رضايتمندي گردشگران را فراهم مي سازد. ساحل سبزگذار از زير ساخت خاكستري به زير ساخت سبز مي باشدكه تجربه و احساس جديد و متفاوتي براي شهروندان و گردشگران بوجود آورده است.
ابعاد اهميت پروژه ساحل سبز بر ۳ محور اساسي مي باشد كه عبارتند از:
اكولوژيكي : (زيست محيطي)
اجتماعي:(اوقات فراغت)
اقتصادي:(جذب توريست)
اهميت اكولوژيكي ساحل سبز:
از مهمترين آثار و تبعات مثبت اكولوژيكي ساحل سبز مي توان به كاهش دما و افزايش رطوبت نسبي،تغيير ميكروكليما،مقابله با جزيره گرمايي و كاهش گرد و غبار اشاره نمود. مهمترين نقش فضاي سبز در هر اكوسيستم و مكاني بالا بردن سطح آسايش شهروندان از راه تغيير ميكرو كليما مي باشد. سطح سبز سبب تلطيف بيشتر هوا، غربال گرد و غبار، كاهش آلودگي صوتي مي شود.
شهر يك موجود زنده مي باشد شادابي و سلامت شهرها به محيط زيست مطلوب وابسته است و از مهمترين و پر اهميت ترين جنبه هاي اساسي محيط زيست سالم و پر نشاط شهري ,وجود فضاي سبز و سرانه مطلوب سطح سبز مي باشد كه در قالب و اشكال متعدد مانند,پاركهاي جنگلي وبوستانهاي بزرگ گرفته تا درختان حاشيه خيابانها و رفيوژ, تجلي مي يابد.

اهميت اقتصادي ساحل سبز:
ساحل دريا درهر سرزميني يك فرصت طلايي در اقتصاد ملي و توليد ناخالص داخلي محسوب مي شود و تمامي كشورهاي دارنده سواحل بخش عمده اي از درآمد سرانه خود را مديون ورود گردشگر مي باشند.وجود  ۴ كيلومتر خط تفريحي ساحلي درياي مازندران  در حوزه شهرستان بابلسر از سالهاي دوراين شهررا به عنوان مقصد درجه يك گردشگري ساحلي در شمال كشور تبديل و همه ساله مسافران فراواني را روانه آن نموده است اما همچنان در مقايسه با ساير كشورها در زمينه جذب توريست و افزايش رونق گردشگري فاصله بسيار زيادي وجود داردو از پتانسيل عظيم گردشگري سهم نامطلوبي را به خود اختصاص داده است .پرداختن به جاذبه هاي جديد و اقدامات زيربنايي و خلاقانه رونق فراوني را به اين صنعت مي بخشدكه از جمله اين اقدامات و عمليات نوين و خلاقانه پروژه ساحل سبز مي باشد.

اهميت اجتماعي ساحل سبز:
يكي از مهمترين ابعاد و زواياي گردشگري بطور عام و گردشگري ساحلي بطو ر خاص غني سازي و پر كردن اوقات فراغت شهروندان و مسافران درطول ايام سال مي باشد .امروزه با توجه به تخصصي شدن امور و مشاغل و استرس و فشار رواني ناشي از سبك زندگي ماشيني ,بر اهميت اوقات فراغت افزوده شده است.اوقات فراغت به شكل سالم و غني مي تواند آثار و تبعات منفي و مخرب اين سبك زندگي فشرده و پر استرس را كمرنگ و حتي بي اثر نمايد .از جنبه ها و زمينه هاي اساسي در زمينه اوقات فراغت مفيد ,افزايش كمي و كيفي فضاي سبز شهري در اشكال و اندازه متنوع مي باشد.اين فضاهاي سبز مفري براي شهروندان اغلب آپارتمان نشين محسوب مي شود تا از تالمات روحي-رواني حاصل از اين نوع زندگي رهايي يابند و با تجديد انرژي و روحيه شاداب جهت كار و تلاش روزانه مهيا شوند .در مهندسي اجتماعي جديد ,فضاي سبز در هر شكل و وسعت بخش جدايي ناپذير كالبد فيزيكي شهرهابه حساب مي آيند.ساحل سبز به بهترين وجه اين بعد اهميت فضاي سبز را دارا مي باشد كه در نهايت سبب ارتقاء سطح روان شهروندان و بهبود كيفيت زندگي آنها مي گردد.

بابلسر بعنوان قطب گردشگري ساحلي از اهميت و جايگاه ويژه اي در صنعت توريسم ايران برخوردار مي باشد كه پتانسيل بسيار وسيع و فراتر از وضعيت كنوني در جذب توريسم و رتبه بالايي در گردشگري ساحلي در بين سواحل تفريحي ايران و حتي جهان برخوردار مي باشد.با توجه به جايگاه ويژه بابلسر پرداختن به پروژه هاي نو و خلاقانه در اين شهر ساحلي از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار مي باشد كه از جمله اين طرح هاي نوين ,پروژه ساحل سبز مي باشد كه بعنوان پايلوت سواحل شمالي براي اولين بار در ساحل بابلسر توسط شهرداري ايجاد شده است كه واجد ارزش هاي مهم اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي براي اين شهر مي باشد.

نويسنده : حميد خانلرتبار

Check Also

پل کابلی عابرپیاده بابلسر

پل كابلي عابر پياده پل كابلي عابر پياده بزرگترين پل كابلي كشور پيمانكار : شركت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

captcha

Please enter the CAPTCHA text